Newsletter

  Image

  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

  En el Centre Oposicions EUREKA te preparamos a través de un sistema personalizado y flexible. Dispondrás del mejor temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona, clases en directo y simulacros de examen de estas oposiciones que resolverán todas tus dudas. Además, contarás con profesores especializados que te guiará en el estudio mediante el seguimiento de objetivos.

  Cursos de Preparación 2022-2023

  MODALIDAD DE LOS CURSOS

  Para la inscripción de cualquier curso de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona se hará el pago de la matrícula de 40 €.

  Las inscripciones de los cursos presenciales se realizan en:

  c/ Felip II 76-78 – LOCAL – Barcelona.

  El pago de la MATRÍCULA se hará en EFECTIVO

  Las inscripciones a los cursos on-line es realizan des de la web.

  Les clases presenciales se impartirán en: c/ Felip II, 76-78 – LOCAL – Barcelona.

  Online (80,00€)
  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona
  Presencial (95,00€)
  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

  Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

  Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els/les seus/seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/des de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents, d’acord amb el que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

  En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s’escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva cònjuge.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.

  c) Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

  d) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

  e) No ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona en la mateixa categoria a la qual aspiren ingressar.

  f) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

  g) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4 de la convocatòria.

  Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.

  1. La Constitució espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures
  fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. El Govern i
  l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial. Organització
  territorial de l’Estat.

  2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus
  òrgans de govern.

  3. L’Administració pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals
  d’actuació. Tipologia de les administracions públiques.

  4. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona.
  L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal,
  Comissió de Govern, l’alcalde/essa, tinents d’alcalde, els/les regidors/es, la

  Junta de Portaveus) i l’organització executiva. La descentralització territorial:
  Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials.
  Societats mercantils i fundacions públiques.. Contingut i principals
  característiques de l’actual Carta Municipal.

  5. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i
  finalització. Els terminis administratius: regulació.

  6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu.
  Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
  El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

  7. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs
  municipals (especialment impost sobre béns immobles, impost sobre activitats
  econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre
  l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).

  8. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de
  foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions
  administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

  9. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes vigent de l’Ajuntament de
  Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la
  Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones
  trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).

  10. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció
  de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim
  jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

  11. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim
  estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).
  El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels
  funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les
  administracions públiques. Règim disciplinari.

  12. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de
  personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu.
  La selecció del personal interí. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de
  provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions
  administratives.

  13. Recepció i registre de documents. Organització dels documents
  administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de
  documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació
  digital i signatura electrònica.

  14. L’atenció a la ciutadania a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de
  comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l’Ajuntament de
  Barcelona. La carta de serveis d’atenció a la ciutadania.

  15. Les transformacions urbanes de Barcelona. Barcelona ciutat de la cultura:
  museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

  16. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte,
  àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per
  protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i
  participació del personal.

  17. Word Microsoft Office.: Treball amb documents, millora i revisió. Formats de
  text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes.
  Revisió ortogràfics.

  18. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis.
  Plantilles . Impressió de documents.

  19. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de
  formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades.
  Aplicació formats i formats avançats.

  20. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules
  dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.

  Funcions

  Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona realitza:

  Las propias de un auxiliar administrativo (fotocopias, control del archivo, correo, etc…).

  Sou 15 pagues de 1445€ bruts mensuals aprox.

  Fases i Exercicis

  Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona
  FASE DE OPOSICIÓ

  Aquesta prova es composarà de dos exercicis:
  Prova pràctica i Test de coneixements de temari.
  Aquesta prova serà qualificada amb 60 punts, i quedaran eliminades les
  persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la
  suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

  1.1. Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)
  Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic format per un
  qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits
  funcionals existents a l’organització relacionats amb el temari de la
  convocatòria (annex I).
  Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una
  serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les
  respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.
  Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

  1.2. Segon exercici. Test de coneixements del temari (obligatòria)
  Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100
  preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’annex I.
  Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una
  serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les
  respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta
  correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.
  Aquesta prova serà qualificada de 0 a 35 punts.

  2.1. Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de
  nivell de suficiència de català C1 (antic C), de nivell intermedi de català B2
  (antic B), nivell elemental de català B1 (antic A) o superior, segons s’estableix a
  l’annex I per a cada categoria i de conformitat amb el que estableixen el Decret
  152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de
  català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement
  del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de
  llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

  2.2. Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones
  aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes,
  acomplir alguna de les següents condicions:
  – Estar en possessió del certificat de coneixements del nivell exigit o superior de
  la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o

  certificats que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada
  per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen
  els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de
  català de la Direcció General de Política Lingüística. Per a més informació, es
  pot consultar l’apartat sobre legislació de Funció Pública de la pàgina web:
  https://llengua.gencat.cat
  – Haver participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció o provisió
  de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagi establerta
  una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova
  esmentada en altres processos de selecció de la mateixa Oferta Pública
  d’Ocupació, o haver estat declarada exempta de la realització de la prova en
  processos anteriors de selecció o provisió de personal per accedir a
  l’Ajuntament de Barcelona o organismes autònoms o ens vinculats relacionats
  a l’annex III.

  2.3. Aquesta prova és eliminatòria.
  Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes
  últimes quedaran excloses del procediment selectiu.
  La prova consistirà en el següent:
  A. Prova de nivell de suficiència de català C1 (antic C) La prova consta de dues
  parts:
  – Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la
  redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica
  i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic,
  adequats al nivell suficiència.
  – Segona part: S’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta
  d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. La
  durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de
  10 minuts per a la segona part.
  La durada màxima d’aquest exercici serà de 75 minuts per a la primera part i de
  20 minuts per a la segona part.

  3.1. La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones
  que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

  3.2. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que, tot i no
  tenir la nacionalitat espanyola, puguin acreditar documentalment davant el
  Tribunal Qualificador estar en possessió d’un dels documents que s’indiquen a
  continuació:
  – Certificat conforme ha cursat la primària i secundària a l’Estat espanyol o els
  cursos equivalents a qualsevol altre estat en què la llengua castellana sigui
  oficial.

  – Diploma d’espanyol nivell B2 (marc europeu comú de referència) que
  estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica
  que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció. –
  Certificat de nivell avançat d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles
  oficials d’idiomes.
  – Títol de llicenciat/ada en filologia hispànica o romànica, o equivalent. Així
  mateix, tampoc estaran obligades a realitzar la prova aquelles persones que
  acreditin haver superat la prova de coneixement de castellà en convocatòries
  anteriors de la mateixa Administració.

  3.3. La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una
  redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment
  d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el
  Tribunal Qualificador (segona part).
  El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a
  la primera part i de 15 minuts per a la segona.
  Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a
  aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

  FASE DE CONCURS (màxim 40)

  1. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels
  mèrits relacionats i acreditats per les persones que hagin superat l’oposició,
  d’acord amb la base 4.1, el que s’estableix en aquesta base, el punt 1 de
  l’annex II i el barem que figura en l’annex III d’aquesta convocatòria. Les
  referències d’aquest barem a organismes de l’Estat espanyol s’entendran fetes
  als organismes equivalents de la resta d’estats membres de la Unió Europea, si
  escau.

  ANNEX III BAREM DE MÈRITS

  a) Per serveis prestats en la categoria objecte d’aquesta convocatòria o
  anàloga en ajuntaments de municipis de més de 250.000 habitants, així com en
  els organismes autònoms i entitats públiques empresarials vinculats o
  dependents d’aquests i consorcis adscrits a aquests ajuntaments.
  Es valorarà amb 1,28 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 36
  punts.

  b) Per serveis prestats en la categoria objecte d’aquesta convocatòria o
  anàloga en altres administracions públiques, així com en els organismes
  autònoms i entitats públiques empresarials vinculats o dependents d’aquests i
  consorcis adscrits a aquestes administracions.

  Es valorarà amb 0,86 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 24
  punts.
  Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a
  30 dies. Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per
  comptabilitzar nous períodes de 30 dies. Si tot i així, finalment queden fraccions
  inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte.

  Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran.

  Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 10 hores, amb
  acreditació d’assistència o aprofitament, i les titulacions universitàries, màsters i
  postgraus.

  En les categories del grup d’agrupacions professionals no s’aplicarà el mínim
  de 10 hores indicat. No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de
  base per acreditar el requisit d’accés.
  El barem d’aplicació serà:
  Grup C2: 0,20 punts per cada hora. Per tant, es valorarà un màxim de 2 cursos
  Grup AP: 0,40 punts per cada hora.

  En el diploma o certificació dels cursos haurà de constar la seva durada en
  hores. Si no consta el nombre d’hores no serà valorat. Les titulacions
  universitàries, màsters i postgraus es considerarà que tenen el màxim d’hores
  puntuables i no serà necessari acreditar-ne la durada en hores. No seran
  objecte de valoració l’assistència a jornades ni a congressos. Un cop obtingut el
  màxim de puntuació assolible en aquest apartat no es valorarà la resta de la
  formació acreditada.

  Desarrollo oposición

  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

  Texto.

  Estado convocatoria

  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

  Texto.

  Admisión y Matricula

  Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

  1. El curso se iniciará en 2021 y finalizará en el momento de realización del primer examen de la oposición.

  2. La forma de pago del curso es a través de cuotas mensuales, sin ningún tipo de permanencia obligatoria.

  3. Las inscripciones estarán abiertas durante todo el curso.

  4. Cada semana se sube contenido nuevo al campus, por lo tanto, en el momento de hacer la inscripción se tendrá acceso al contenido del material solo de aquel mes.

  5. Si se quiere tener acceso al contenido del material de los meses anteriores se tiene que contactar con Secretaría a través del mail info@oposeureka.com.

  6. Las cuotas mensuales se pagan enteras independientemente del día del mes en que se haga la inscripción, puesto que se tiene acceso a todo el material del mes.

  7. Las cuotas posteriores se cobrarán entre el día 1 y 3 de cada mes, bien por domiciliación bancaria o por tarjeta bancaria: en este caso, el día 1 de cada mes, se enviará un mail con el enlace para realizar el pago. El pago se tendrá que realizar antes del día 3, para poder mantener el acceso al campus, en caso de no realizar el pago, el alumno causará baja automáticamente. Las cuotas que sean devueltas por la entidad bancaria serán penalizadas con un cargo de 10 €.

  8. Bajas: Las bajas tienen que ser comunicadas antes del día 25 del mes anterior del que se quiere causar la baja.

  9. En el momento que finalice el curso o que el alumno cause baja se perderá el acceso en el campus y no se podrá acceder a su contenido.

  contactános

  Te informaremos de todos nuestros cursos.

  Horas de oficina
  Lun - Vie: 09:00-14:00 • 15:00-20:00
  Sáb: 09:30-13:30