Newsletter

  • Clases en directo
  • Preparadores expertos
  • Temarios 100% actualizados
  • Preparación examen informática
  • Simulacros de examen

  ¿Quieres más información?

  Deja tus datos y te informamos sin compromiso

   Image

   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

   En el Centre Oposicions EUREKA te preparamos a través de un sistema personalizado y flexible. Dispondrás del mejor temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona, clases en directo y simulacros de examen de estas oposiciones que resolverán todas tus dudas. Además, contarás con profesores especializados que te guiará en el estudio mediante el seguimiento de objetivos.

   Cursos de Preparación 2022-2023

   MODALIDAD DE LOS CURSOS

   Para la inscripción de cualquier curso de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona se hará el pago de la matrícula de 40 €.

   Las inscripciones de los cursos presenciales se realizan en:

   c/ Felip II 76-78 – LOCAL – Barcelona.

   El pago de la MATRÍCULA se hará en EFECTIVO

   Las inscripciones a los cursos on-line es realizan des de la web.

   Les clases presenciales se impartirán en: c/ Felip II, 76-78 – LOCAL – Barcelona.

   Online (80,00€)
   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona
   Presencial (95,00€)
   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

   Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

   a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

   Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els/les seus/seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/des de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents, d’acord amb el que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

   En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s’escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva cònjuge.

   b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.

   c) Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

   d) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

   e) No ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona en la mateixa categoria a la qual aspiren ingressar.

   f) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

   g) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4 de la convocatòria.

   Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.

   1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

   2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

   3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

   4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

   5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.

   6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

   7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

   8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

   9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

   10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

   11. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

   12. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

   13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

   14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

   15. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

   16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

   17.Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

   18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.

   19.Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

   20.Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

   Funciones

   Auxiliar Administrativo de Ayuntamiento de Barcelona realizan:

   Las propias de un auxiliar administrativo (fotocopias, control del archivo, correo, etc…).

   Sueldo 15 pagas de aprox. 1.445 euros mensuales brutos.

   Fases y Ejercicios

   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona
   FASE DE OPOSICIÓN

   Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

   Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

   Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts 

   Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts. 

   Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

   Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor.

   Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

   Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts 

   Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.

   Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

   Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes

   La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes. Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes

   FASE DE CONCURSO

   a) Per serveis prestats en la categoria d’auxiliar administració general en ajuntaments de municipis de més de 250.000 habitants, així com en els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels mateixos. Es valorarà amb 0,42 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 25 punts.

   b) Per serveis prestats en la categoria d’auxiliar administració general en altres Administracions Públiques, així com en els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les mateixes.

   Es valorarà amb 0,28 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 17 punts. Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 dies.

   Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30 dies.

   Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte. Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran.

   Tampoc seran objecte de valoració les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

   Respecte a l’acreditació documental dels serveis prestats es farà mitjançant certificació original emesa pels òrgans, autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió dels recursos humans.

   2.1. Cursos de formació Es valorarà la formació següent, sempre i quan estigui relacionada amb el contingut funcional de la categoria objecte de la convocatòria:

   – Cursos amb durada superior a 10 hores, organitzats i/o autoritzats per l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms, Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Escoles d’Administració Públiques corresponents de les comunitats autònomes, i Institut Nacional d’Administracions Públiques.

   – Cursos amb durada superior a 10 hores impartits per altres Administracions o per associacions professionals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats en el marc de la formació contínua o permanent de les administracions públiques pel seu personal (Fons AFEDAP, FOCO o AFCAP).

   Només es valoraran els cursos en modalitat presencial, amb assistència o aprofitament, els cursos en modalitat semipresencial o virtual amb tutoria i superació de prova en què s’acrediti l’aprofitament, i els cursos a distància que requereixin superar una prova presencial final. El barem d’aplicació serà de 0,08 punts per cada hora.

   Els cursos per tal de ser valorats haurà de constar en el diploma o certificació la seva durada en hores.

   Si no consta el número d’hores no seran valorats.

   No seran objecte de valoració l’assistència a jornades ni al congressos, ni els cursos de durada inferior a 10 hores.

   Els mèrits no acreditats documentalment no seran tinguts en compte pel Tribunal Qualificador.

   El Tribunal Qualificador es reserva la potestat de sol·licitar aclariment documental o testifical d’aquelles acreditacions de les quals se’n pugui presumir falsedat o inexactitud, sens perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer la persona que les presenta.

   Desarrollo oposición

   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

   Texto.

   Estado convocatoria

   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

   Texto.

   Admisión y Matricula

   Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona

   1. El curso se iniciará en 2021 y finalizará en el momento de realización del primer examen de la oposición.

   2. La forma de pago del curso es a través de cuotas mensuales, sin ningún tipo de permanencia obligatoria.

   3. Las inscripciones estarán abiertas durante todo el curso.

   4. Cada semana se sube contenido nuevo al campus, por lo tanto, en el momento de hacer la inscripción se tendrá acceso al contenido del material solo de aquel mes.

   5. Si se quiere tener acceso al contenido del material de los meses anteriores se tiene que contactar con Secretaría a través del mail info@oposeureka.com.

   6. Las cuotas mensuales se pagan enteras independientemente del día del mes en que se haga la inscripción, puesto que se tiene acceso a todo el material del mes.

   7. Las cuotas posteriores se cobrarán entre el día 1 y 3 de cada mes, bien por domiciliación bancaria o por tarjeta bancaria: en este caso, el día 1 de cada mes, se enviará un mail con el enlace para realizar el pago. El pago se tendrá que realizar antes del día 3, para poder mantener el acceso al campus, en caso de no realizar el pago, el alumno causará baja automáticamente.

   8. Bajas: Las bajas tienen que ser comunicadas antes del día 25 del mes anterior del que se quiere causar la baja.

   9. En el momento que finalice el curso o que el alumno cause baja se perderá el acceso en el campus y no se podrá acceder a su contenido.

   contactános

   Te informaremos de todos nuestros cursos.

   Horas de oficina
   Lun - Vie: 09:00-14:00 • 15:00-20:00
   Sáb: 09:30-13:30