"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS MOSSOS


PRIMERA FASE: 

Primera prova.

Consisteix en la realització dels  exercicis i proves següents:

 a) Exercici de coneixements. S’han de respondre 50 preguntes  tipus test en relació amb el temari.

b) Prova aptitudinal. Realització d’una bateria de tests.

c) Prova de personalitat. Per a la superació d’aquesta primera  prova, la persona aspirant haurà d’obtenir un mínim de 5 punts en l’exercici de  coneixements, un mínim de 5 punts en la prova aptitudinal i la qualificació  d’apte/a en la prova de personalitat.


 Segona prova.

Les persones aspirants hauran de  realitzar els exercicis físics que s’especifiquen en l’annex 4 de les bases.  


 Tercera prova.

Coneixements de llengua catalana. Avalua  el domini de l’expressió escrita, els coneixements pràctics i l’expressió oral.  La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Comprovació dades antropomètriques.

Es comprovarà en una única crida, en  un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims  d’alçada i d’índex de massa corporal. Les persones aspirants que no reuneixin  els requisits mínims establerts a les bases seran excloses del procés  selectiu.

 Comprovació de les causes d’exclusió mèdiques de  l’annex 5.

Comportarà un reconeixement mèdic de les persones aspirants.  

En aquest s’aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es  considerin oportunes, analítiques d’orina i les exploracions o proves  complementàries que els metges, designats pel tribunal qualificador creguin  oportunes per determinar-ne, en una única crida en un dia i hora determinat, que  la persona aspirant no està inclosa en cap de les causes d’exclusions mèdiques  indicades a l’annex 5 de les bases de la  convocatòria. A l’inici del  reconeixement mèdic, les persones aspirants hauran de contestar un qüestionari  mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics. El fet que una  persona aspirant no formalitzi aquest qüestionari, així com l’omissió  intencionada i/o falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva  exclusió automàtica del procés selectiu.

Quarta prova.

Prova d’adequació  psicoprofessional.

Consisteix en la realització de les següents  subproves:

a) Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar  l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les  tasques a desenvolupar. Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal  qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de  realitzar la segona subprova, i farà pública la llista de les persones aspirants  convocades.

b) Segona subprova. Entrevista per contrastar i ampliar el  resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona  aspirant al perfil professional desitjat. La qualificació d’aquesta prova és  d’apte/a o no apte/a.SEGONA FASE:

 Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública  de Catalunya (amb una durada no superior a nou mesos).

Per a la superació  d’aquesta fase, la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 35  punts sobre un màxim de 70 punts a l’avaluació acadèmica i, a partir de la  observació de la conducta de l’aspirant durant el curs, la qualificació d’apte  en l’avaluació del seu perfil de competències i actituds de  servei.TERCERA FASE:


Pràctiques de caràcter selectiu i obligatori (amb una durada mínima de dotze mesos).

La  qualificació d’aquesta fase és d’apte/a o no apte/a.

Per superar aquesta  fase s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a d’acord amb els criteris  d’avaluació aprovats del Tribunal Qualificador

 

 

Mapa
Llamada
Email