"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI GUARDIA URBANA

 Te per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria. 

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test,

  • un 50%      relatives a coneixements de cultura general i
  • un 50%      relatives a coneixements sobre l’actualitat política,econòmica, social i  cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran 1/4 part del valor de la resposta correcta.

 La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 12 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 6 punts.  


En el DOGC del 23 de desembre del 2016 s'ha publicat el temari d'Agent de la Guàrdia Urbana:

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat : “Principis generals i l'Administració Local”

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.

7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.

11. l'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.

14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.

              

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019. 


 

 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email