"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS GUARDIA URBANA


Segons les bases publicades al BOPB del 12 de febrer de 2015.

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de reunir els requisits següents, que hauran de complir-se, com a màxim, el darrer dia de presentació de sol・licituds:

a)     Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b)     Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa

 c)      Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin esser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

d)     Posseir Títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a  formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

e)     No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f)      Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l’inici de les proves mediques.

g)     No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d’haver-lo estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, i no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions publiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

h) Posseïr el permís de conduir vehicles de la classe B.

i)     Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A-2 i B. El permís A-2 s’haurà de tenir a l’inici de la fase de practiques en les Unitats Operatives, per tant s’ha de presentar abans de la data de finalització del curs de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya.

j)     Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui relació laboral amb la Guardia Urbana.

l)      Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

l)     Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent.


  

 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email