"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

a) Nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, la d'un estat amb tractat internacional subscrit per la Unió Europea i ratificat per Espanya, al qual sigui aplicable la lliure circulació dels/de les treballadors/res. També al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, com també als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

b) Edat: Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: ESO o equivalent

d) Català nivell C i castellà. Els aspirants que estiguin en possessió dels nivells exigits estaran exempts de realitzar la prova de coneixements de català i castellà.

e) Satisfer els drets d'examen.

f) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies de les places convocades. 

g) No haver estar separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.


 

Mapa
Llamada
Email