"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS 

AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  

FASE D’OPOSICIÓ

  •  Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari tipus test amb respostes alternatives, referides al temari

Aquest exercici es valorarà de 0 a 30 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

 

  • Segon exercici 

Primera prova: coneixements de llengua catalana, per a les persones aspirants que no estiguin exemptes. Consta de dues parts obligatòries:

1ª: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

2ª: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segona prova: coneixements de llengua castellana (per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estén exempts). Redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa.

El tribunal fixarà prèviament la puntuació mínima necessària per a superar la prova.


 

  • Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

Resolució d’un qüestionari tipus test amb respostes alternatives per tal de valorar els coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari en l’entorn Windows, programes Word i Excel, Office 2007.

Aquest exercici es valorarà de 0 a 20 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

 

FASE DE CONCURS

  Valoració de mèrits Màxim 25 punts  

1) Experiència professional en funcions anàlogues a les de la plaça a proveir: 21 punts màxim.

1.1. Per serveis prestats en la categoria d’auxiliar administratiu de l’Administració local municipal, en municipis de mes de 250.000 habitants.

Per cada mes de treball : 0,6 punts

1.2. Per serveis prestats en la categoria d’auxiliar administratiu en la resta de l’Administració Local i en altres Administracions publiques. Per cada mes de treball: 0,4 punts, fins a un màxim de 14 punts

1.3. Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 dies. Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous periodes de 30 dies. Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte.

1.4.Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran. Tampoc seran objecte de valoració les practiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

Les referències a l’Administració Local municipal s’entenen solament fetes en l’àmbit de l’estat espanyol. Les referències a la resta d’Administracions Publiques inclou, a mes, les corresponents a la UE.

2) Altres activitats: 4 punts màxim.

 

 


 

Mapa
Llamada
Email